Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Hírek, aktualitások

Települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítése

2010. március 11., 14:28
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelőző munkálatainak elvégzésére

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban: KvVM) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló, 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben (továbbiakban: R) foglaltaknak megfelelően a települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelőző munkálatainak elvégzésére pályázatot hirdet.

A támogatás célja
1. A támogatási forrást biztosít az önkormányzatok számára a települési hulladékot fogadó bezárthulladéklerakók rekultivációjához szükséges dokumentációk (környezetvédelmi felülvizsgálatok,
rekultivációs tervek) kidolgozására, az ehhez szükséges vizsgálatok, felmérések elvégzésére, a
rekultivációhoz elvárt környezetvédelmi hatósági engedély megszerzésére, annak érdekében, hogy
a rekultivációs kivitelezési munkák megvalósíthatóak legyenek.
2. A támogatás továbbá forrást biztosít a rekultiváció megkezdését megelőző, az illegális lerakó
használat megakadályozását szolgáló beruházások megvalósítására, valamint a lerakók
takarását és monitorozását szolgáló munkálatok elvégzésre.
3. A pályázat forrást nyújt azon települések önkormányzatai számára, amelyek csatlakozni kívánnak
a nemzeti és uniós vegyes finanszírozású rekultivációs projektekhez és a későbbi csatlakozás
miatt elestek a projekt előkészítési támogatás lehetőségétől.

A támogatás forrása
A 2008. évi CII. Tv. XVI. Fejezet által kezelt 10-2-14 a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása előirányzatból 250 000 000 Ft keretösszeg.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre
- Települési önkormányzatok
A pályázatok értékelésénél előnyt jelent, ha a pályázó:
- olyan létesítmény rekultivációját kívánja előkészíteni, amely környezeti szempontból magas kockázatot jelent
- kis település (2000 fő alatt)
- hátrányos helyzetű kistérségben lévő település
- ÖNHIKIs önkormányzat
- előkészítésre már támogatást nyert, a hulladéklerakók rekultivációja céljából létrejött projekthez utólag csatlakozni kívánó település, amely földrajzilag kapcsolódik vagy kapcsolódhat a projekt területéhez
- azon pályázatok, melyek esetében az önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott települési környezetvédelmi programmal rendelkezik

Nem pályázhatnak:
Azon települési önkormányzatok, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) vagy a Regionális Operatív Programok (ROP) rekultivációs célú forrásaiból támogatást nyertek.

Kizáró feltételek
Nem bírálható el az a pályázat,
- amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be
- amelynek témaköre nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak
- amely nem felel meg a felhívásban előírt formai és tartalmi feltételeknek (hiányos vagy nem megfelelően kitöltött, nem tartalmazza a kötelező mellékleteket)
- amely nem tartalmaz részletes költségtervet (költségvetés) a megvalósítás költségeire
- amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás
alrendszereiből juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette
- amelynél a pályázónak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van,
- amely a KvVM „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira” kiírt pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekre irányul.

Nem támogatható az a pályázat,
- amely az Ámr. 113-114. § -ban foglaltak értelmében kizárásra került
- amelynek benyújtója
a) nem felel meg a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben, illetve
b) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - követelményeinek.
c) korábban állami támogatást kapott a pályázatban szereplő települési hulladéklerakójának
bezárásával kapcsolatos tevékenységhez;
d) a hulladéklerakó üzemeltetési, illetve tulajdoni jogát 2008. január 1. után vette át egy addig létező vállalkozó tulajdonostól, illetve üzemeltetőtől
e) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor.

A támogatás formája és mértéke
Vissza nem térítendő, vegyes finanszírozású támogatás.
A támogatás aránya 100%.
Az igényelhető támogatás maximális mértéke 7 000 000 Ft, az alábbi összeghatárok figyelembe vételével:
Teljes körű vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálat kidolgozása
– maximum 1,2 millió Ft;
Rekultiváció engedélyezési tervének elkészítése
– max. 1,4 millió Ft;
Vízjogi engedélyezési terv elkészítése
– max. 600 ezer Ft;
A felülvizsgálathoz vagy rekultivációs tervhez szükséges felmérések (geodéziai, geotechnikai) elkészítése
– max. 500 ezer Ft;
A felülvizsgálathoz vagy rekultivációs tervhez szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék) elvégzése
– max. 400 ezer Ft.
Hatósági engedélyezési tervdokumentáció benyújtása, hatósági eljárási költsége
Hulladéklerakó felszín kisebb alakítása, a teljes földtakarás megvalósítása (gépi munkaóra és
személyi költségek, anyagköltség)
– max. 700 ezer Ft;
Bekötő utakon forgalmi akadályok (sorompó – legfeljebb 250 ezer Ft/db, árok) létesítése (gépi munkaóra és személyi költségek, anyagköltség) – összesen max. 600 ezer Ft;
Kerítés létesítése (gépi munkaóra és személyi költségek, anyagköltség)– max. 500 ezer Ft;
Monitoring kutak létesítése (legfeljebb 3 db, max. 200 ezer Ft/kút);
Felszíni vízrendezés (gépi munkaóra és személyi költségek, anyagköltség) – max. 800 ezer Ft
Tájékoztató táblák kihelyezése – max. 80 ezer Ft
A hulladéklerakó tulajdoni viszonyának rendezésével kapcsolatos tevékenységek költségei (földhivatali eljárási, jogi költségek, geodéziai kimérés, művelési ág megváltoztatásának költségei) – max. 300 ezer Ft

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A támogatott projektek megvalósításának végső határideje 2011. március 31.

Felhívjuk azon Pályázók figyelmét, akik a rekultiváció műszaki megvalósításához KEOP forrást kívánnak a későbbiekben igénybe venni, hogy célszerű a rekultiváció megvalósítására szolgáló dokumentumok (felülvizsgálat, rekultivációs terv) kidolgozását, engedélyek benyújtását elvégezniük legkésőbb 2010. november 30-ig.

A pályázat tartalmazhat több, a település közigazgatási területén lévő települési hulladéklerakóval
kapcsolatos támogatandó tevékenységeket.

A támogatás folyósítása
A támogatás összegének 80%-a a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

A fennmaradó 20% támogatási összeg a projekt befejezését és a támogatás teljes összegének elszámolását követően, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Az elszámolás ellenőrzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3
hónapon belül kerül sor.
A támogatási keretet meghaladó, illetve több évre szóló kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható.

E pályázati felhívás keretén belül:
a) Rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó, vagy a hulladéklerakó egy része környezeti veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki védelem és monitoring-rendszer kiépítésével vagy a hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel
b) Települési hulladéklerakó: a külön jogszabályban (20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet) meghatározott hulladékkezelő létesítmény, amelyet a környezetvédelmi felügyelőség is hulladéklerakóként tart nyilván vagy annak minősít, és amely az önkormányzat által kijelölt helyszínként a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására szolgált.
c) Települési szilárd hulladék (TSZH): A háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék Támogatható tevékenységek (kizárólag az itt felsorolt tevékenységek támogathatóak jelen pályázati
konstrukció keretében):

I. Rekultivációt megalapozó dokumentációk kidolgozása, azaz:
- teljes körű vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálat kidolgozása, elkészítése;
- rekultiváció engedélyezési tervének elkészítése; (javasoljuk, hogy amennyiben a pályázó később KEOP támogatásra kíván pályázni a rekultiváció elvégzésére, tájékozódjon a KEOP konstrukció szakmai feltétel rendszeréről);
- vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése;
- dokumentációk elkészítéséhez szükséges felmérések (geodéziai, geotechnikai), vizsgálatok (talaj, víz, hulladék) elvégzése;
- hatósági engedélyezési tervdokumentáció benyújtása;
- a hulladéklerakó tulajdoni viszonyának rendezésével kapcsolatos tevékenységek (földhivatali nyilvántartás pontosítása, pl. geodéziai kimérés, művelési ág megváltoztatása).
II. Bezárást követő, rekultivációt előkészítő munkálatok elvégzése, elsősorban az illegális lerakó használat megakadályozása és a káros környezeti hatások csökkentése, a lerakó környezetállapotának ellenőrizhetősége érdekében, azaz:
- hulladéklerakó felszín kisebb alakítása, a hulladéktest formálása, a teljes földtakarás megvalósítása;
- bekötő utakon forgalmi akadályok (sorompó, árok) létesítése;
- kerítés építése (abban az esetben, ha a lerakó várható rekultivációja a hulladék helyben hagyása és felső takarása lesz);
- felszíni vízrendezés (abban az esetben, ha a lerakó várható rekultivációja a hulladék helyben hagyása és felső takarása lesz);
- monitoring kutak létesítése (a hatóság által meghatározott számban);
- tájékoztató táblák kihelyezése (a kihelyezett táblák ne csak tiltó, hanem a jogszerű hulladékkezelést segítő információt közvetítsenek).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti hulladékgazdálkodási
szakterületen bejegyzett szakértői jogosultsággal rendelkező személy vagy gazdálkodó szervezet készítheti el a felülvizsgálatot és a rekultivációs tervet.

Nem támogatható tevékenységek:
- Nem települési hulladéklerakó rekultivációját előkészítő, fenntartó feladatok.
- Ingatlanon elhagyott települési hulladék kezelése.
- Nem önkormányzati vagy állami tulajdonú területen végzett tevékenység.
- Területvásárlás.
- A tervezett projektek keretében felmerülő kármentesítési tevékenység.
- Kerítés építése és felszíni vízrendezési munkálatok, ha a hulladéklerakó várható rekultivációja a
hulladék teljes felszedése és elszállítása lesz.
- Korábban állami támogatást kapott, a pályázó üzemeltetésében vagy tulajdonában lévő
hulladéklerakó bezárásával kapcsolatos tevékenység.
- Útfelújítási, útkarbantartási munkálatok.
- Nem igényelhető támogatás működő hulladéklerakó létesítmény bezárt, felhagyott medencéjére.
- A fentieken túl egyéb, a rekultiváció műszaki megvalósításához tartozó tevékenységek.

Nem elszámolható költségek
- Gépbeszerzés
- Egyéb fenntartási feladatok költségei
- Szervezési költségek (menedzsment, kommunikáció, rezsi költségek)
- A pályázat összeállításával kapcsolatos költségek
- A pályázat benyújtását megelőzően keletkezett költségek

A pályázati díj
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázat felépítése
1.) A pályázati adatlap kitöltéséhez szükséges információk
A pályázat minden egyes oldalát a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselőjének – akinek aláírási címpéldánya a pályázathoz csatolásra került – aláírásával el kell látnia.
A pályázati adatlap (a pályázati felhívás 1. sz. melléklete) formailag nem változtatható, pontos és hiánytalan kitöltése, valamint aláírással, dátummal történő ellátása kötelező, mely a pályázat befogadásának alapfeltétele.
Az adatlap kitöltése értelemszerűen történik, melynek során kérjük az alábbiakban felsoroltak figyelembevételét:
- az adatlap A. pontjában a projekt címét és megvalósulásának helyszínét, helyszíneit kell nevesíteni. A pályázó önkormányzat hivatalos megnevezését és címét, pénzforgalmi alapadatait, valamint a pályázót képviselő hivatalos személyek elérhetőségi adatait kell feltüntetni.
- az adatlap B. pontjában a pályázónak be kell jelölni az értékelésnél előnyt jelentő jellemzőket. A környezeti kockázat megítélésénél pályázónak a rendelkezésére álló információk alapján kell meghatároznia, mely környezeti elemek, terület típusok érintettek a hulladéklerakó által.

Amennyiben korábbi vizsgálatok, dokumentációk állnak rendelkezésre, azok alapján kell bejelölni a
veszélyeztetett elemeket, illetve célszerű a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal (felügyelőségek) egyeztetni a lerakó okozta környezeti kockázat táblázatban felsorolt, érintett területeiről.

Az egyéb jellemzők között be kell jelölni minden egyes sorban pályázó státuszát.
- az adatlap C. pontjában a hulladéklerakóra vonatkozó legfontosabb információkat kell feltüntetni. Fel kell sorolni azokat a helyrajzi számokat (jelölve, ha más település területét is érinti), amelyeken a hulladéklerakó elhelyezkedik.
A lerakó történetének legfontosabb adatait kell szerepeltetni a második sorban: ki létesítette, mikor, milyen engedélyekkel működött, mikor hagyták fel vagy zárták be, a környezetvédelmi hatóság intézkedett-e a lerakóval kapcsolatban.
A bezárási időpont az önkormányzat vagy a környezetvédelmi hatóság által megszabott hivatalos dátum, vagy a felhagyás nem hivatalos, becsült időpontja.
A lerakott hulladék mennyiségére mindenképpen kell adatot szerepeltetni (felmért vagy becsült). Az ártalmatlanítási céllal, engedélyben meghatározott módon lerakott mennyiségtől elkülönítetten kell szerepeltetni a nem legálisan a lerakón (a hulladéktest felszínén) elhelyezett hulladékok mennyiségét a következő sorban.
Az illegális hulladék elhelyezés jellemzése során szerepeltetni kell azt a hulladék mennyiséget, amit nem legálisan helyeztek el a lerakón (a hulladéktesten) vagy a lerakó telkének közvetlen szomszédságában, továbbá be kell mutatni a lerakót érintő illegális tevékenységet, tevékenységeket.
Rövid bemutatása annak, hogy a pályázó mit tesz/tett az illegális tevékenységek megakadályozása érdekében.
Indokolni kell a sorompó létesítését: mely körülmények miatt szükséges az út nem végleges, hanem időszakos lezárása. Szintén indokolni kell a kerítés építésének szükségességét: az illegális bejutás megakadályozásához hatékony és szükséges eszköz-e, illetve a helyben történő rekultiváció elvégzésig képes-e szolgálni a funkcióját.
Pályázó felsorolhat egyéb olyan körülményt, amely a pályázat értékelése során a támogatás indokoltságát hangsúlyozza.
- az adatlap D. pontjában Pályázónak be kell mutatnia a tervezett projekt egyes tevékenységeinek indokoltságát, a műszaki megvalósítás jellemző paramétereit és ütemezését.
- az adatlap E. pontjában Pályázónak meg kell jelölnie, hogy milyen támogatható tevékenységre, milyen értékben kívánja a támogatást igénybe venni. Figyelembe kell venni a felhívásban az elszámolható költségek felsorolásánál – egyes tevékenység csoportonként – feltüntetett maximálisan igényelhető támogatás mértékét, létesíthető műtárgyak számát. Pályázó nem igényelhet nagyobb összeget, mint az elszámolható tevékenységeknél meghatározott maximális támogatási összeg.
A megvalósításhoz szükséges teljes költség meghatározása során figyelemmel kell lenni az adott projekt megvalósítására vonatkozóan az ÁFA visszaigénylési jogosultságra.
A tényleges helyzet alapján kell az adatlap A pontjában kitölteni a projektre vonatkozó ÁFA visszaigénylési jogosultságot, melynek alapján
- ha a pályázó jogosult az ÁFA visszaigénylésére, és az ÁFÁ-t a projekt költségei után visszaigényli, akkor a költségtáblázatban a bruttó költségek feltüntetését kérjük, a visszaigényelhető ÁFA sorban pedig kérjük a visszaigényelhető ÁFA (összesen) összegének feltüntetését. A visszaigényelhető ÁFA sorban feltüntetett összeget a bruttó összesen sorból történő levonással alapján kell kitölteni a nettó költségek összesen sort. Így ez alapján a pályázó a nettó teljes költség alapján igényelheti a támogatási összeget
- ha a pályázó jogosult az ÁFA visszaigénylésére, de az ÁFÁ-t a projekt költségei után nem tudja visszaigényelni, vagy
- egyáltalán nem jogosult az ÁFA visszaigénylésre, akkor a költségtáblázatban a bruttó költségek feltüntetését kérjük, és ez alapján a pályázó a bruttó teljes költség alapján igényelheti a támogatási összeget. (ez esetben a visszaigényelhető ÁFA sorba 0-t kell írni, és a nettó költségek összesen sort nem kell kitölteni!

2 A pályázathoz csatolandó mellékletekkel kapcsolatos információk
Minden pályázatnak tartalmaznia kell a - pontosan, hiánytalanul kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt - adatlap mellett, az alábbi kötelezően csatolandó mellékleteket:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes nyilatkozatok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény (pályázat) benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi!
- a pályázó nyilatkozata megnevezésű melléklet, aláírással ellátva (a pályázati adatlap 1 sz. melléklete), melynek 1. pontjában a megfelelő választ meg kell jelölni,
- az Ámr. 9. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva (a pályázati adatlap 2 sz. melléklete),
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján nyilatkozat, melynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor (a pályázati adatlap 3 sz. melléklete),
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján
közzétételi kérelem, amelynek segítségével a pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét. (a pályázati adatlap 4 sz. melléklete),
(A pályázóknak pályázataik, egyedi támogatási igényeik benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról: nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott körülmény, amely kizárja őket a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből (összeférhetetlenség), vagy olyan körülmény, amelynek e honlapon való közzététele kötelező (érintettség). Érintettség esetében a pályázóknak közzétételi kérelmet kell benyújtaniuk.)
- a pályázó képviseletében eljárni jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolata,
- az Önkormányzati Minisztérium által kiadott 2009. évre vonatkozó igazolása a település ÖNHIKI-s besorolásáról,
- a terület(ek) tulajdoni viszonyainak igazolására 60 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat,
- a lerakó helyszínének beazonosítására szolgáló térképrészlet,
- cégszerűen aláírt árajánlat csatolása a rekultivációt megalapozó dokumentációk esetében, a többi tevékenység esetében cégszerűen aláírt költségkalkuláció készítése és csatolása,
- a környezetvédelmi felügyelőség adott lerakó bezárására és rekultivációjára vonatkozó határozata(i).

Egyéb mellékletek:
- a pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, ajánlatok másolata,
- itt lehet közölni azokat az adatokat, csatolni azokat a dokumentumokat, amelyekre a pályázó véleménye szerint az értékelés résztvevőinek szükségük lehet a pályázat értékelése során (minden, a lerakóra vonatkozó, hatóság által kiadott dokumentum stb.), de az előírt mellékletek között nem szerepel.

Minden pályázati példány elejére csatolandó a tartalomjegyzék (a pályázati adatlap 1. oldala), mely tételesen tartalmazza a benyújtandó dokumentumok listáját (bővíthető, amennyiben az előírtakon kívül egyéb dokumentumok becsatolásra kerülnek a pályázati dokumentációba).

A pályázatok formai és tartalmi követelményei, kötelezően csatolandó mellékletek A pályázatot, pályázati adatlapon, a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt, a jelen pályázati felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 3 példányban: egy eredeti és két másolati - az eredetivel mindenben azonos tartalmú (arról másolt) - példányban, gépelve vagy nyomtatva kell benyújtani.

Kézírással kitöltött példányok befogadása nem lehetséges!

Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az eredeti példányt tekinti irányadónak.

A pályázatot folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni. A tartalomjegyzék végén fel kell tüntetni a pályázat összes lapjainak a számát. Az eredeti példány minden egyes oldalát az aláírásra jogosult személynek cégszerű aláírással kell ellátnia.

A pályázat példányait növekvő sorrendben, 1-3-ig, azok borítólapján a megfelelő sorszámmal ellátva, valamint az „Eredeti” (1), illetőleg „Másolat” (2), „Másolat” (3), felirat feltüntetésével, egyetlen lezárt borítékban kell benyújtani.

A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint a „Rekultiváció” jeligét.

A pályázatnak tartalmaznia kell az Ámr. 9. számú melléklete szerinti adatlap I. részét, valamint az Ámr. 133. §.-a szerinti nyilatkozatot (ezen dokumentumok, a pályázati adatlap nyomtatvány részei).

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos kérdések a következő címen illetve telefonszámon kérhetők:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Hulladékgazdálkodási Főosztály és
Költségvetési Főosztály
Tel: 457-3300/443; 637 mellékek, illetve;
526, 478 mellékek
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2010. február 26-ig kell postára adni.

A pályázati adatlap letölthető a KvVM honlapjáról (www.kvvm.hu).

A pályázatot a pályázati felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, pályázati adatlapon 3 példányban postán, ajánlott küldeményként kell feladni, a következő címre:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Költségvetési Főosztály
1011 Budapest, Fő u. 44-50.